Aktuality

Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

18.06.2024
Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Tato inovativní oblast byla na mezinárodní úrovni sledována vůbec poprvé a výsledky prezentované v této zprávě doplňují zjištění z tradičních oblastí matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, které Česká školní inspekce zveřejnila v roce 2023. V šetření PISA je na tvůrčí myšlení nahlíženo jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet z několika důvodů: pomáhá lépe se adaptovat ...

Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

11.06.2024
Nový analyticko-metodický materiál České školní inspekce se zaměřuje na podporu wellbeingu ve školách a přináší pedagogické veřejnosti ucelený pohled na toto téma v národním i mezinárodním kontextu. Jeho hlavním cílem je prakticky a srozumitelně představit zjištění, která mohou posílit pochopení potřeby vytvářet zdravé, přívětivé a bezpečné školní prostředí. Tento materiál k jednotlivým tématům nabízí konkrétní doporučení, náměty a opatření, která mohou vést ke skutečným změnám. V publikaci se zaměřujeme na „znaky“, které jsou spojeny s vyšší mírou těšení se do školy u žáků ...

Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

11.06.2024
Česká školní inspekce realizovala ve školních letech 2016/2017 a 2021/2022 rozsáhlá zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol ve vzdělávacích oblastech český jazyk a matematika. Tím, že žáci více než 500 základních škol absolvovali v obou školních letech testování ve stejném předmětu i ročníku, vznikají dvě zajímavé otázky: Lze mezi oběma školními roky identifikovat základní školy, jejichž žáci zaznamenali výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Jaké jsou znaky základních škol, u nichž byl zaznamenán výrazný posun v ...

Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

22.05.2024
Česká školní inspekce uskutečnila v letech 2021 a 2022 tematické šetření, které se na úrovni základního a středního vzdělávání zabývalo hodnocením podmínek, průběhu a výsledků realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Součástí tematického šetření byla tato dílčí šetření - hospitace hodin tělesné výchovy, elektronické dotazování vedení škol i učitelů a měření tělesné zdatnosti žáků. Sekundární analýza Společné znaky základních a středních škol s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky dále rozšiřuje uvedená ...

Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

09.05.2024
Ve školním roce 2023/2024, v rámci přijímacího řízení na střední školy, byla uchazečům poprvé nabídnuta možnost podat přihlášku elektronicky nebo v papírové formě, přičemž nejčastěji uváděli tři preferované kombinace škol a studijních oborů. Statistiky podaných přihlášekzveřejnilo ve své zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká školní inspekce ve své sekundární analýze tyto informace dále rozšiřuje o další podrobnosti. Hlavním záměrem zprávy je zhodnotit vztahy mezi obory vzdělání, které byly zvoleny uchazeči o studium na středních školách, a ...

Odklady povinné školní docházky - Aktualizovaná data

Odklady povinné školní docházky - Aktualizovaná data

18.04.2024
Česká školní inspekce připravila materiál, který obsahuje aktualizovaná data týkající se odkladů povinné školní docházky. Předložená data vycházejí z nejnovějších statistik a analýz, které mapují situaci ohledně odkladů povinné školní docházky nejen v našem vzdělávacím systému, ale i v zahraničí. Materiál se zaměřuje na klíčové ukazatele a faktory, které tuto problematiku ovlivňují. Navzdory implementaci řady opatření v uplynulých letech, jako je zavedení povinné předškolní docházky, změna termínu zápisů do základních škol, dovybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji ...

Tematická zpráva – Čtenářská gramotnost na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023

Tematická zpráva – Čtenářská gramotnost na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023

22.03.2024
Čtenářské gramotnosti je přisuzována vysoká důležitost z hlediska dosahování úspěchů a zažívání potěšení a radosti ve vzdělávání, v osobním i pracovním životě. Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti je také spojována s lepší schopností kritického myšlení a správného rozhodování, s vyšší citlivostí k přijímanému informačnímu obsahu, s rozvojem kreativity a představivosti či s posilováním sebedůvěry v komunikaci a sociálních vztazích. V přeneseném významu můžeme čtenářskou gramotnost chápat jako pomyslný „klíč k ...

Tematická zpráva – Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ

Tematická zpráva – Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ

22.03.2024
Přírodovědné gramotnosti a přírodovědnému vzdělávání je připisována vysoká důležitost v životě současné společnosti. Důležitost přírodních věd je mimo jiné spojována s potřebami jedince reagovat na existující životní situace a lépe porozumět fungování světa, s potřebami trhu práce či s potřebami porozumění argumentům pro odpovědné chování ve společnosti a pro účast jedinců na věcech veřejných. I v kontextu těchto skutečností realizovala Česká školní inspekce v prvním pololetí školního roku 2022/2023 tematické šetření, jehož záměrem bylo ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

06.02.2024
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: KOMPAS čili KOordinace Metodické Podpory A SpolupráceVýuka moderních dějin České republikyŠetření PISA 2022 ukazuje na obavy českých žáků z matematikyDidaktická inspirace pro rozvoj čtenářských dovednostíMetodický portál Kvalitní škola

Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

05.02.2024
Společná výukažáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a se SVP je většinou diskutována a hodnocena především z hlediska přínosů pro znevýhodněné žáky. Podle některých zahraničních výzkumů je však společné vzdělávání identifikováno jako jeden ze znaků zvyšujících úspěšnost vzdělávání obou skupin žáků. Ukazuje se, že inkluzivní vzdělávací prostředí, umožňující společné vzdělávání bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění, může poskytnout krátkodobé i dlouhodobé přínosy nejenom žákům se znevýhodněním, ale i žákům intaktním. Společné ...