Aktuality

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

18.05.2023
Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků. Tato tematická ...

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

16.05.2023
Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových ...

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

18.04.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20.  ...

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

12.04.2023
Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

30.03.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání např.: Hodnocení rizikového chování žáků.Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. Zajímavosti českého vzdělávání.Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

14.03.2023
Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016.

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

20.02.2023
Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile ...

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

11.01.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem ...

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

20.12.2022
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

12.12.2022
V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v  ...