Aktuality

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

16.11.2022
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy ...

Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

26.10.2022
Ve středu 26. října 2022 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní on-line konferenci zaměřenou na zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání. Obsah konference nabídnul zajímavou inspiraci pro český vzdělávací systém, například v oblasti revizí rámcových vzdělávacích programů. Program konference zde. 

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

19.10.2022
Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 2020 a 2021 zabývala společnými znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

20.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtu a velikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

07.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.Metodický portál Kvalitní škola.Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

31.08.2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

17.08.2022
Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat ...

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

26.07.2022
V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou ...

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

19.07.2022
Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantem a realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS.

Kvalitní škola – metodický portál

Kvalitní škola – metodický portál

16.06.2022
S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní škola.