Aktuality

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

23.05.2022
Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat ...

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

23.05.2022
Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci ...

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

12.04.2022
Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého ...

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

23.03.2022
S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s  ...

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

08.02.2022
Problematice hodnocení podporyrozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

27.01.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.Čtenářské strategie pro 21. století.Přístupy k náročnému chování dětí.Společné znaky úspěšných základních škol.Reporty pro ředitele škol a školských zařízení.On-line vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků.

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

04.01.2022
Činnosti školských poradenských zařízení představují zásadní a velmi důležitou součást efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

21.12.2021
Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

15.12.2021
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávuza školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

07.12.2021
Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy. Co jsou tedy společné znaky, které stojí za úspěchem těchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů inspirativní praxe úspěšných škol.