O šetření TIMSS

 

Zaměření šetření TIMSS 

Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) již od roku 1995. Jedná se o rozsáhlou mezinárodní srovnávací studii, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice Česká školní inspekce.
 
Oblast matematiky a přírodovědných předmětů patří mezi stěžejní vzdělávací oblasti, proto je snahou na národní i mezinárodní úrovni pravidelně monitorovat, jaké jsou ve zmíněných oblastech výsledky žáků, co jim jde a v čem spočívají jejich slabší stránky. Významným prvkem pravidelného sledování je možnost pozorovat vývoj výsledků v čase, který v dlouhodobé perspektivě a s časovým odstupem reflektuje jakékoli výraznější kurikulární nebo didaktické změny, kterými vzdělávací systém prošel. Bez zmíněných informací by zároveň nebylo možné poskytovat adekvátní podporu pedagogům, například didaktickou inspiraci.
 

Kdo se účastní testování

Šetření TIMSS se zaměřuje na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. Kromě zkoumání výsledků žáků v matematice a v přírodovědě TIMSS shromažďuje od ředitelů škol, žáků, rodičů a učitelů bohatou škálu kontextových informací. Ty pomáhají vysvětlovat rozdíly ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení. Pro každou zapojenou školu je následně připravena tzv. školní zpráva.

V každé zemi je vybírán reprezentativní vzorek minimálně 4 000 žáků ze 150 až 225 škol. TIMSS rovněž shromažďuje informace o národním kurikulu zapojených zemí s cílem poukázat na příkladné a potenciálně inspirující faktory spojené s výsledky v zemích po celém světě jako např. organizační přístupy, procesy či výukové postupy.
 

Test TIMSS

V matematice jsou v šetření TIMSS hodnoceny tři obsahové domény: čísla, měření a geometrie, data. V přírodních vědách zahrnuje TIMSS hodnocení tří obsahových domén: živá příroda, neživá přírodanauka o Zemi. V obou předmětech jsou hodnoceny tři kognitivní domény: prokazování znalostí, používání znalostí a uvažování.

Mezinárodní šetření TIMSS 2023 proběhne poprvé výhradně v elektronické formě, což nabízí využití inovativních formátů testových úloh.  Jedním z nich jsou úlohy PSI (Problem Solving and Inquiry tasks). Jedná se o úlohy, při kterých žáci řeší problémy a provádějí badatelskou činnost – experimentují, hledají souvislosti, mají možnost nastavovat určité parametry a sledovat důsledky těchto změn. PSI úlohy mohou využívat pohyblivé animace, zapojují žákovu interaktivitu, ukazují vývoj určitého jevu v čase nebo simulují žákem nastavený proces. Větší pozornost je také zaměřena na práci s daty. Pro nový cyklus je vytvořeno téměř 700 nových úloh.

Šetření TIMSS 2023 využívá novou koncepci skupinově adaptivního testování, pracující se sadami úloh v určité hladině obtížnosti. Cílené propojení mezi obtížností úloh při testování a žákovskými výsledky dokáže poskytnout přesnější analýzy ve všech úrovních šetření.
V cyklu 2023 bude pozornost věnována také zpracování tzv. procesních dat, které umožní hlubší analýzu způsobů řešení testových úloh, času stráveného s jednotlivými částmi úloh apod. Z každého cyklu jsou veřejně k dispozici znění dotazníků a datové soubory pro analytické využití.
 

Pilotní a hlavní šetření

Každému hlavnímu sběru dat předchází tzv. pilotní sběr dat, jehož hlavním úkolem je ověřit validitu a spolehlivost nově vyvinutých testových nástrojů a také výzkumných postupů spojených se sběrem a vyhodnocováním dat. Pilotní šetření se koná vždy rok před hlavním šetřením na menším vzorku škol.
 

Využití výsledků v ČR

Na zveřejněná zjištění šetření TIMSS navazuje Česká školní inspekce sekundárními analýzami orientovanými na stěžejní témata v oblasti vzdělávání v matematice a přírodních vědách. Ve spojitosti s národními zjištěními o rozvoji matematické a přírodovědné gramotnosti na základních školách je snahou formulovat doporučení zaměřená na zvýšení kvality vzdělávání v daných oborech a podpořit vznik metodických materiálů pro učitele matematiky a přírodních věd.
 

Realizace šetření TIMSS 2023

V současné době je realizován osmý cyklus šetření TIMSS, kterého se účastní přes 60 zemíúzemně samosprávních celků (např. provincie Ontario v Kanadě, Moskva, Madrid, Abú Zabí) z celého světa. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základních škol a opětovně také do testování žáků 8. ročníku základních škol, do kterého se Česká republika zapojila naposledy v roce 2007.

Pilotní sběr dat cyklu TIMSS 2023 je v ČR plánován na období března a dubna 2022. Hlavní sběr dat je v ČR plánován na období května 2023. Zveřejnění zjištění z TIMSS 2023 je plánováno na prosinec 2024.


Národní zprávy, sekundární analýzy, uvolněné úlohy

Koncepční rámce (metodika šetření)

Datové soubory a dotazníky 

Archiv