Koncepční dokumenty

Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

20.07.2021
Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 s výhledem do roku 2030 je koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu služebního úřadu. Tímto dokumentem  Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategie formuluje hierarchicky provázanou soustavu vize, cílů a opatření vztahujících se k dalšímu směřování České školní inspekce v oblastech jejího fungování ...

Strategie kariérního rozvoje zaměstnanců České školní inspekce

Strategie kariérního rozvoje zaměstnanců České školní inspekce

14.10.2021
Strategie kariérního rozvoje zaměstnanců České školní inspekce je koncepčním dokumentem vytyčujícím hlavní směřování záměrů úřadu v této oblasti. Strategie se skládá z analytické části, strategické části, implementační a hodnotící části a má úzkou vazbu na další koncepční dokumenty úřadu, jako jsou Koncepční záměry inspekční činnosti 2021–2030 a Strategie rozvoje České školní inspekce 2021–2027 s výhledem do roku 2030. Strategie byla zpracována v rámci plnění usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro ...

Komunikační strategie České školní inspekce

Komunikační strategie České školní inspekce

28.01.2022
Při zvyšování kvality služebních úřadů České republiky tak, jak to předpokládá povinnost implementovat Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech, má oblast komunikace nezastupitelnou roli a zásadní význam. Ten se odráží jak ve vlivu komunikace na vnější obraz úřadu, tak ve vlivu na postoje a vztahy zaměstnanců, jejich motivaci a ztotožnění se s vizí a cíli úřadu. Předkládaným dokumentem naplňuje Česká školní inspekce požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího metodického pokynu. Komunikace je v této strategii pojednána ve ...

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

26.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje Koncepční záměry inspekční činnosti na období let 2021 až 2030. Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi, cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti, a to ve střednědobém časovém horizontu.