Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 výhledem do roku 2030 je koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu služebního úřadu. Tímto dokumentem  Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategie formuluje hierarchicky provázanou soustavu vize, cílů a opatření vztahujících se k dalšímu směřování České školní inspekce v oblastech jejího fungování ve smyslu služebního úřadu a nastavuje systém implementace, monitoringu a evaluace. Při zpracování strategie byl sledován metodologický přístup strategického plánování rozvoje organizací (strategická, implementační a hodnotící část), přičemž uchopeny byly rovněž výhody společného využití expertních a komunitních přístupů k tvorbě koncepčních dokumentů. Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu je formulována v tematických oblastech: (a) vnitřní předpisy a procesy; (b) lidské zdroje a komunikace; a (c) partnerství; zdroje a ICT. Doplněna jsou pak také horizontální témata týkající se řízení významných změn a rozhodování na základě relevantních dat a informací.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Formulace vize, cílů a opatření navazuje jednak na aktuální teoreticko-metodický vývoj v řešených tematických oblastech fungování České školní inspekce jako služebního úřadu, a jednak na rozvojové potřeby a příležitosti identifikované v následující situační analýze – Vstupní zprávě o sebehodnocení ČŠI jako služebního úřadu.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

ČŠI se zavedení systému řízení kvality intenzivně věnovala v období let 2019 – 2021. ČŠI v tomto období naplnila požadavky uvedených deseti kritérií zlepšování, což bylo ve druhé polovině roku 2021 potvrzeno externím přezkumem ze strany Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR. Podoba zavedeného systému řízení kvality ČŠI přitom byla oceněna jednak označením některých z výstupů za příklad dobré praxe, a jednak pozváním a aktivním vystoupením zástupců ČŠI na konferenci k efektivnímu řízení kvality ve služebních úřadech uspořádanou rovněž Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra ČR. Záměrem výstupní sebehodnotící zprávy ČŠI je představit, jakým způsobem ČŠI naplnila požadavky jednotlivých kritérií zlepšování utvářejících systém řízení kvality. Takto je výstupní sebehodnotící zpráva rovněž strukturována, když především vysvětluje jednak způsob naplnění požadavků jednotlivých kritérií zlepšování, a jednak posun ČŠI v řízení kvality mezi roky 2019–2021.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf