Publikace a ostatní výstupy

Národní zpráva PISA 2022 Finanční gramotnost

Národní zpráva PISA 2022 Finanční gramotnost

27.06.2024
Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření finanční gramotnosti patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Ve zprávě jsou představeny výsledky žáků České republiky a dalších 19 zemí, které se šetření v roce 2022 zúčastnily. Šetření PISA nahlíží na finanční gramotnost jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Při zjišťování výsledků vzdělávání žáků PISA sleduje nejen znalost a porozumění základním finančním konceptům, ale především schopnost žáků uplatnit nabyté znalosti a správně se rozhodovat v běžných ...

Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

18.06.2024
Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Tato inovativní oblast byla na mezinárodní úrovni sledována vůbec poprvé a výsledky prezentované v této zprávě doplňují zjištění z tradičních oblastí matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, které Česká školní inspekce zveřejnila v roce 2023. V šetření PISA je na tvůrčí myšlení nahlíženo jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet z několika důvodů: pomáhá lépe se adaptovat ...

Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

11.06.2024
Nový analyticko-metodický materiál České školní inspekce se zaměřuje na podporu wellbeingu ve školách a přináší pedagogické veřejnosti ucelený pohled na toto téma v národním i mezinárodním kontextu. Jeho hlavním cílem je prakticky a srozumitelně představit zjištění, která mohou posílit pochopení potřeby vytvářet zdravé, přívětivé a bezpečné školní prostředí. Tento materiál k jednotlivým tématům nabízí konkrétní doporučení, náměty a opatření, která mohou vést ke skutečným změnám. V publikaci se zaměřujeme na „znaky“, které jsou spojeny s vyšší mírou těšení se do školy u žáků ...

Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

11.06.2024
Česká školní inspekce realizovala ve školních letech 2016/2017 a 2021/2022 rozsáhlá zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol ve vzdělávacích oblastech český jazyk a matematika. Tím, že žáci více než 500 základních škol absolvovali v obou školních letech testování ve stejném předmětu i ročníku, vznikají dvě zajímavé otázky: Lze mezi oběma školními roky identifikovat základní školy, jejichž žáci zaznamenali výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Jaké jsou znaky základních škol, u nichž byl zaznamenán výrazný posun v ...

Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

22.05.2024
Česká školní inspekce uskutečnila v letech 2021 a 2022 tematické šetření, které se na úrovni základního a středního vzdělávání zabývalo hodnocením podmínek, průběhu a výsledků realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Součástí tematického šetření byla tato dílčí šetření - hospitace hodin tělesné výchovy, elektronické dotazování vedení škol i učitelů a měření tělesné zdatnosti žáků. Sekundární analýza Společné znaky základních a středních škol s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky dále rozšiřuje uvedená ...

Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

09.05.2024
Ve školním roce 2023/2024, v rámci přijímacího řízení na střední školy, byla uchazečům poprvé nabídnuta možnost podat přihlášku elektronicky nebo v papírové formě, přičemž nejčastěji uváděli tři preferované kombinace škol a studijních oborů. Statistiky podaných přihlášekzveřejnilo ve své zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká školní inspekce ve své sekundární analýze tyto informace dále rozšiřuje o další podrobnosti. Hlavním záměrem zprávy je zhodnotit vztahy mezi obory vzdělání, které byly zvoleny uchazeči o studium na středních školách, a ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

06.02.2024
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: KOMPAS čili KOordinace Metodické Podpory A SpolupráceVýuka moderních dějin České republikyŠetření PISA 2022 ukazuje na obavy českých žáků z matematikyDidaktická inspirace pro rozvoj čtenářských dovednostíMetodický portál Kvalitní škola

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

05.02.2024
Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovatpráci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako ...

Národní zpráva PISA 2022

Národní zpráva PISA 2022

05.12.2023
Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.  Tímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

18.09.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školáchSoučasná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředíFinanční gramotnostNěkteré zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem Mezinárodní šetření PIRLS 2021