Publikace a ostatní výstupy

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

16.11.2022
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy ...

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

20.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtu a velikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

07.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.Metodický portál Kvalitní škola.Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

31.08.2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

19.07.2022
Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantem a realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS.

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

23.05.2022
Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat ...

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

12.04.2022
Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého ...

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

08.02.2022
Problematice hodnocení podporyrozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

27.01.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.Čtenářské strategie pro 21. století.Přístupy k náročnému chování dětí.Společné znaky úspěšných základních škol.Reporty pro ředitele škol a školských zařízení.On-line vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků.

Metodika sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI a sada typizovaných analytických nástrojů

Metodika sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI a sada typizovaných analytických nástrojů

20.12.2021
Česká školní inspekce průběžně pracuje také na zvyšování kvality, relevance a přesnosti svých metod, postupů a nástrojů, a to ve věcné rovině zejména s podporou realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.