O šetření ICILS

 

Zaměření šetření ICILS 

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).

Jedná se o první mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti – tj. schopnost používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem úspěšného fungování jedince doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti.

ICILS je na mezinárodní úrovni koordinován Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). V České republice za přípravu, realizaci a vyhodnocování šetření ICILS odpovídá Česká školní inspekce.
 
Šetření zjišťuje od roku 2013 každých pět let rozdíly ve výsledcích CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, jednak mezi školami v rámci jednotlivých zemí tak, aby zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se způsobem poskytování vzdělávání v oblasti CIL. Šetření dále zjišťuje souvislost mezi úspěšností žáků a různými aspekty vzdělávacích systémů, technologickým zázemím škol, rodinným zázemím a individuálními charakteristikami žáků.
  

Kdo se účastní testování

Šetření ICILS se zaměřuje na věkovou kategorii třináctiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 8. ročníku povinné školní docházky. Testovanou skupinou žáků jsou v České republice tedy žáci 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Kromě zkoumání výsledků žáků ICILS shromažďuje od ředitelů škol, žáků a učitelů bohatou škálu kontextových informací. Ty pomáhají vysvětlovat rozdíly ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení.

V každé zemi je vybírán reprezentativní vzorek minimálně 4 000 žáků ze 150 až 225 škol.
 

Test ICILS

Hlavním prvkem šetření ICILS jsou žákovské testy. Jeden test pro základní modul počítačové a informační gramotnosti, druhý test pro doprovodný modul zaměřený od cyklu 2018 na oblast informatického myšlení (computational thinking).

Šetření ICILS 2023 umožní mapovat, jaká je úroveň počítačové a informační gramotnosti žáků. Dále umožní zjistit, jak silnou roli má škola pro rozvoj počítačové a informační gramotnosti a jaká je míra využívání ICT při výuce. Ze zapojení ČR do cyklu 2013 jsou veřejně k dispozici znění dotazníků datové soubory pro analytické využití.
 

Pilotní a hlavní šetření

Každému hlavnímu sběru dat předchází tzv. pilotní sběr dat, jehož hlavním úkolem je ověřit validitu a spolehlivost nově vyvinutých testových nástrojů a také výzkumných postupů spojených se sběrem a vyhodnocováním dat. Pilotní šetření se koná vždy rok před hlavním šetřením na menším vzorku škol.
 

Využití výsledků v ČR

S podporou rozvoje počítačové a informační gramotnosti žáků počítá Strategie digitálního vzdělávání, která zjištění z ICILS uvádí jako jeden z indikátorů. Jedním z cílů Strategie je i rozvoj informatického myšlení žáků. Zjištění ICILS jsou vhodným doplněním národnímu inspekčnímu zjišťování úrovně informační gramotnosti ve školách
 

Realizace šetření ICILS 2023

Česká republika se do ICILS zapojila v cyklu 2013, v cyklu 2018 se neúčastnila. V současné době je realizován třetí cyklus šetření ICILS. Kromě hlavní části věnované počítačové a informační gramotnosti je Česká republika zapojena do volitelného testování informatického myšlení (computational thinking).

Pilotní sběr dat cyklu ICILS 2023 je v ČR plánován na období března dubna 2022. Hlavní sběr dat je v ČR plánován na období března dubna 2023. Zveřejnění zjištění z ICILS 2023 je plánováno na prosinec 2024.


Národní zprávy, sekundární analýzy, uvolněné úlohy

Koncepční rámce (metodika šetření)

Datové soubory a dotazníky