Informační systémy


 

InspIS DATA – systém pro elektronický sběr dat je hlavním informačním systémem České školní inspekce pro zjišťování vyhodnocování informací souvisejících se vzděláváním a s výkonem hodnoticích a kontrolních činností v rámci počátečního vzdělávání. Zároveň slouží také pro organizaci činností České školní inspekce. Do systému InspIS DATA jsou povinně registrovány všechny školy a všechna školská zařízení, které jeho prostřednictvím plní část svých zákonných povinností vůči České školní inspekci (např. realizaci inspekčních elektronických zjišťování, zasílání záznamů a školních úrazech apod.). Prezentační video o systému InspIS DATA k dispozici zde.

InspIS SET – systém pro elektronické testování je univerzální elektronická platforma České školní inspekce pro zjišťování ověřování výsledků žáků. Jejím prostřednictvím je možné provádět elektronické ověřování výsledků žáků v jakémkoli ročníku, v jakémkoli předmětu či jakékoli vzdělávací oblasti, metodou výběrových plošných šetření.  Systém je možné využít také pro testování na úrovni školy - v rámci školních evaluačních aktivit nebo pro domácí přípravu žáků. Součástí systému InspIS SET je veřejná databanka testových úloh, přístup do ní mají všechny školy a všechna školská zařízení a dle svého uvážení si z ní mohou samy vybrat příslušné úlohy a otázky pro realizaci vlastního elektronického testování dle rozhodnutí ředitele školy nebo pedagoga. Výsledky, které elektronickým testováním uživatelé a školy získají, jsou k dispozici pouze jim - v případě domácího testování rodičům a jejich dětem, u školního testování pak školám. Prezentační video o systému InspIS SET: modul pro školní testování k dispozici zde, modul pro domácí testování k dispozici zde

InspIS SETmobile je doplňující testovací aplikací určenou speciálně pro tablety a chytré mobilní telefony. Aplikaci je možné stáhnout zdarma po zadání názvu inspis v příslušných knihovnách aplikací App Store, Google play a Windows Store.

InspIS ŠVP – systém pro práci se školními vzdělávacími programy slouží k vytváření, editaci úpravám těchto stěžejních dokumentů školy. Systém uživatele při tvorbě školního vzdělávacího programu systematicky vede a zajišťuje formální podobu dokumentu. Zároveň pomocí předdefinovaných vazeb pomáhá zajistit jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem a jeho revizemi. Další výhodou systému je automatizovaná kontrola učebních plánů a vnitřních vazeb školních vzdělávacích programů s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe. Systém je dobře využitelný i při různých autoevaluačních činnostech. Prezentační video o systému InspIS ŠVP k dispozici zde

InspIS PORTÁL je multifunkční webový portál České školní inspekce, který školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnosti. Veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy dle zadaných parametrů a kritérií. Kromě základních údajů o velikosti školy, počtu žáků, termínu zápisů, dopravní dostupnosti nebo bezbariérovosti, nabízí systém také informace o způsobu hodnocení dětí a žáků v konkrétní škole, o vybavení učeben, výroční zprávy nebo aktuální školní vzdělávací programy apod. Celkový obraz o škole doplňují přiložené inspekční zprávy České školní inspekce. Údaje do systému zadávají samy školy, a to na základě dobrovolnosti. Další užitečnou funkcionalitou systému InspIS PORTÁL je možnost vytvářet vlastní webové stránky školy. Intuitivní redakční systém poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením zcela zdarma. Prezentační video o systému InspIS PORTÁL k dispozici zde

InspIS E-LEARNING je vzdělávací portál otevřený nejen pracovníkům České školní inspekce, ale i vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům o vzdělávací programy České školní inspekce. V intuitivně ovladatelném systému mohou účastníci e-learningových i prezenčních vzdělávacích programů vedle získávání znalostí, odborných materiálů a podnětů pro svoji práci také své znalosti ověřovat, vzdělávací programy hodnotit a získávat elektronická osvědčení. InspIS E-LEARNING je integrován s ostatními systémy České školní inspekce, přístup do něj mají všichni uživatelé registrovaní v InspIS DATA.

InspIS HELPDESK je systém, pomocí něhož je poskytována uživatelská podpora uživatelům výše uvedených systémů a jejich modulů. 

Registrační formulář pro ředitele škol naleznete zde