Zavádění systému řízení kvality

Česká školní inspekce je správním úřadem ČR s celostátní působností a služebním úřadem ČR podle zákona o státní službě. Vedle inovačních aktivit směřujících ke zvyšování kvality výkonu všech věcných agend se Česká školní inspekce věnuje také průběžnému zvyšování kvality svého fungování jako služebního úřadu, v kontextu výzev a příležitostí třetího tisíciletí a moderních trendů ve veřejné správě.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 4. dubna 2018 schválila Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech. Ten navazuje na předchozí záměry Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR podpořit systémy řízení kvality v úřadech, které jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o státní službě služebními úřady ČR. V souladu s tímto usnesením vlády jsou tedy všechny dotčené služební úřady povinny zavést příslušné systémy pro řízení kvalityimplementovat stanovená kritéria kvality.
 
K 1. 9. 2019 tak Česká školní inspekce zahájila realizaci projektu Zavádění systému řízení kvality v České školní inspekci, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt bude realizován po dobu dvou a půl let, jeho rozpočet je 13,5 mil. Kč.
 
Obsah projektu reflektuje doporučení vzešlá z provedené analýzy současného stavu naplnění požadavků zmiňovaného metodického pokynu a zaměřuje se na ta opatření jednotlivých kritérií kvality, která nejsou v České školní inspekci dosud zavedena vůbec, jsou zavedena nedostatečně, nebo která je potřeba dále kvantitativně i kvalitativně rozvíjet.
 
Hlavním cílem projektu je tedy podpořit další zvyšování kvality fungování České školní inspekce jako služebního úřadu ČR cestou zefektivnění strategického plánování a řízení, řízení lidských zdrojů a zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců.
 
Implementace uvedených cílů umožní České školní inspekci vytvořit efektivnější prostředí a nástroje pro naplňování strategií a úkolů služebního úřadu, efektivněji koordinovat jednotlivé úřední povinnosti, moderními způsoby spravovat úřední a vnitřní dokumentaci a vnitřní předpisy, které budou zeštíhleny a zpřehledněny, efektivněji nastavit vnitřní i vnější komunikaci nebo zefektivnit řízení lidských zdrojů.
 
V rámci projektu budou zejména vytvořeny a implementovány dokumenty analyticko-strategického charakteru, upraveny budou vybrané elektronické nástroje podporující realizaci služebních povinností úřadu a realizováno bude také rozsáhlé vzdělávání zaměstnanců České školní inspekce na různých pozicích, v tématech týkajících se zejména státní služby, strategického a personálního řízení, legislativy, ICT, vyjednávání, řešení krizových situací nebo komunikačních dovedností.
 
Projekt je plně v souladu s obsahem a pojetím Operačního programu Zaměstnanost i Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020.
 
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Mareš, hlavní manažer projektu
(jan.mares@csicr.cz)

K 31. 3. 2022 byla realizace projektu ukončena.