ESF projekty

Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávání

Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávání

01.03.2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí zahájilo k 1. březnu 2023 realizaci individuálního projektu systémového Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR. Postavení Česká školní inspekce v tomto projektu je partner s finančním příspěvkem a její konkrétní úkoly se týkají zejména aktivit spojených s realizací mezinárodních šetření.

Zavádění systému řízení kvality

Zavádění systému řízení kvality

02.09.2019
Česká školní inspekce je správním úřadem ČR s celostátní působností a služebním úřadem ČR podle zákona o státní službě. Vedle inovačních aktivit směřujících ke zvyšování kvality výkonu všech věcných agend se Česká školní inspekce věnuje také průběžnému zvyšování kvality svého fungování jako služebního úřadu, v kontextu výzev a příležitostí třetího tisíciletí a moderních trendů ve veřejné správě.

Komplexní systém hodnocení

Komplexní systém hodnocení

01.02.2017
Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) realizovaného v letech 2011–2015  Česká školní inspekce řadu z těchto metod, postupů a nástrojů inovovala a vyvinula také některé zcela ...