Metodická podpora škol

Česká školní inspekce připravuje samostatný metodický web zaměřený na problematiku externího a vlastního hodnocení škol, který bude obsahovat různě zaměřenou inspiraci využitelnou při řízení vzdělávání na úrovni jednotlivých škol a školských zařízení, při sledování a vyhodnocování kvality poskytovaného vzdělávání i při samotné realizaci efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poté, co bude metodický web připraven, na něj budete z tohoto odkazu přesměrováni. 

Do doby spuštění metodického webu Česká školní inspekce nabízí školám a školským zařízením k využití výběr následujících metodických dokumentů a programů.

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.
Metodický dokument

Metodická podpora – školní stravování

Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika konkrétních mateřských, základních a středních škol, které mohou být přenositelnou inspirací pro ostatní. Tyto jídelní lístky sestavili pracovníci školních jídelen i s využitím méně obvyklých druhů obilovin, ovoce, zeleniny a dalších potravin a splňují obě výše uvedená kritéria, tedy jak nutriční vyváženost, tak faktor atraktivity pro strávníky.
Metodický dokument

Metodické doporučení – Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

Na základě dlouhodobých zjištění z inspekční činnosti zaměřené na různé aspekty podpory a rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a v návaznosti na skutečnost, že dlouhé období distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit mnoha dětí, zpracovala Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu.
Metodický dokument

Vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se prezenčně přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). V nabídce jsou dva typy seminářů.

První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
 
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na . Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ. Další informace jsou k dispozici v samostatném článku níže.
Vzdělávací programy

On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce také dva specifické vzdělávací moduly, které jsou zaměřeny výlučně na rozvoj čtenářských dovedností žáků a které jsou nabízeny pouze distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Účast na těchto programech je rovněž zcela zdarma.
 
Jeden webinářový modul (A) se věnuje rozvoji čtenářských dovedností žáků v odborném vzdělávání a určen je primárně pro učitele středních odborných škol. Druhý modul (B) se věnuje mezipředmětovému významu rozvoje čtenářských dovednostípřírodovědných předmětech a je vhodný primárně pro učitele základních škol a víceletých gymnázií
Vzdělávací program