Metodická podpora škol

Česká školní inspekce připravuje samostatný metodický web zaměřený na problematiku externího a vlastního hodnocení škol, který bude obsahovat různě zaměřenou inspiraci využitelnou při řízení vzdělávání na úrovni jednotlivých škol a školských zařízení, při sledování a vyhodnocování kvality poskytovaného vzdělávání i při samotné realizaci efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poté, co bude metodický web připraven, na něj budete z tohoto odkazu přesměrováni. 

​Do doby spuštění metodického webu Česká školní inspekce nabízí školám a školským zařízením k využití výběr následujících metodických dokumentů a  programů.

Podpora integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity směřuje k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.

Podrobnější informace
 

Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, základním uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové sestavyreporty. Ty poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR.

Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systému InspIS DATA (https://inspis.csicr.cz), kde se jim po výběru možnosti  SestavyUložené sestavy v horním panelu nabídne přehled reportů. Po kliknutí na daný report se přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální informacejednotlivá porovnání. Přístup k těmto reportům s podrobnými informacemi mají pouze školy, kterých se dané hodnocení týká.

Veškeré podrobnosti o obsahu jednotlivých reportů i způsobu jejich zobrazení jsou k dispozici v přiloženém dokumentu.
 

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.
Metodický dokument


Metodická podpora – školní stravování

Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika konkrétních mateřských, základních a středních škol, které mohou být přenositelnou inspirací pro ostatní. Tyto jídelní lístky sestavili pracovníci školních jídelen i s využitím méně obvyklých druhů obilovin, ovoce, zeleniny a dalších potravin a splňují obě výše uvedená kritéria, tedy jak nutriční vyváženost, tak faktor atraktivity pro strávníky.
Metodický dokument


Metodické doporučení – Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

Na základě dlouhodobých zjištění z inspekční činnosti zaměřené na různé aspekty podpory a rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a v návaznosti na skutečnost, že dlouhé období distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit mnoha dětí, zpracovala Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu.
Metodický dokument


Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

V souladu se zjištěními České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.
Metodický dokument


Prezenční vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se prezenčně přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). V nabídce jsou dva typy seminářů.

První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
 
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na . Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ. Další informace jsou k dispozici v samostatném článku níže.
Vzdělávací programy


On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech na 2. stupni ZŠ a na SŠ (PISA)

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce také dva specifické vzdělávací moduly, které jsou zaměřeny výlučně na rozvoj čtenářských dovedností žáků a které jsou nabízeny pouze distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Účast na těchto programech je zcela zdarma.
 
Jeden webinářový modul (A) se věnuje rozvoji čtenářských dovedností žáků v odborném vzdělávání a určen je primárně pro učitele středních odborných škol. Druhý modul (B) se věnuje mezipředmětovému významu rozvoje čtenářských dovednostípřírodovědných předmětech a je vhodný primárně pro učitele základních škol a víceletých gymnázií
Vzdělávací program


On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ (PIRLS a TIMSS)

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání slouží především jako prvek externího hodnocení českého vzdělávacího systému a nabízí možnost porovnání s dalšími rozvinutými zeměmi. Pravidelné a dlouhodobé zapojování České republiky umožňuje sledovat vývoj ve výsledcích žáků včetně mapování jejich silných a slabých stránek. Zároveň testové úlohy z mezinárodních šetření představují zajímavou didaktickou inspiraci.

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce on-line vzdělávání pro učitele, které se zaměřuje na možnosti rozvoje čtenářských, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků v mezipředmětovém kontextu. Program je určen primárně pro učitele prvního stupně základních škol.
Vzdělávací program