Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.

Aktuální tematická zpráva se věnuje hodnocení:

  • úrovně tělesné zdatnosti žáků;
  • prostorových a materiálních podmínek pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity žáků;
  • personálního zajištění tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků;
  • průběhu výuky v rámci pravidelného rozvrhu hodin tělesné výchovy;
  • dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit žáků;
  • spolupráce škol s dalšími sportovními či jinými volnočasovými organizacemi působícími v oblasti sportu.

Hlavním cílem tematického šetření, které Česká školní inspekce realizovala je:

  • zhodnotit podmínky, průběh a podporu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků základních a středních škol v návaznosti na předcházející šetření ze školního roku 2015/2016 , včetně formulace konkrétních námětů a doporučení;
  • zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „základní škola“) a 2. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „střední škola“).