Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantemrealizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS.

V roce 2018 byla realizována dvě mezinárodní šetření pořádaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření PISA 2018 se věnovalo vzdělávacím výsledkům patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zapojených zemí nacházejí na konci povinné školní docházky. PISA se přitom nezaměřuje pouze na jednu gramotnostní úroveň vzdělávání, ale testuje žáky v oblastech čtenářské, matematicképřírodovědné gramotnosti. Zároveň platí, že jedna z oblastí je vždy označena jako hlavní a další dvě jako vedlejší. Důraz je kladen nejen na porovnatelnost výsledků mezi zúčastněnými zeměmi v daném roce šetření, ale také na srovnatelnost v čase. Proto obsahují žákovské testy mimo jiné i trendové úlohy, které byly použity již v předchozích šetřeních. Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2018 pak mapovalo zkušenosti, názorypostoje učitelůředitelů škol a věnovalo se tématům profesního rozvoje, stylu výuky, pedagogickému vedení, klimatu školy a také možnostem vlivu řízení školy na vybrané faktory.
 
Česká republika využila v roce 2018 možnosti propojit obě tato šetření a propojení dat TALIS-PISA pak umožňuje zkoumat individuální kvality a činnosti učitelů a škol, stejně jako souvislosti s výsledky žáků.
 
Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která je reflexí příslušných zjištění, její součástí je také shrnutídoporučení a jako celek představuje využitelnou inspiraci v oblasti managementu škol při snižování nerovností ve vzdělávání.
 
Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.