Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2024/2025

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 25. 6. 2024 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2024/2025 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školyvzdělávacího programu vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školyzákladní školystřední školy – gymnáziastřední odborné školyvyšší odborné školyzákladní umělecké školy, konzervatoředomovy mládežedomovy mládeže se školou internátystřediska volného časudiagnostické ústavyvýchovné ústavy, dětské domovydětské domovy se školou střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.
 
Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výbornáočekávanávyžadující zlepšení nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak popisy jednotlivých úrovní u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých kritérií.

Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně navázaných hodnoticích kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy výbornou úroveň).
 
 Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.