Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběhvýsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostníekonomickou úroveň regionu, míru ohrožení chudobousociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selhánímsociálně-ekonomickýkulturní status žáků školy.

Mezi konkrétní indikátory, které jsou k jednotlivým dimenzím vztaženy, pak patří vzdělanostní index, index socioekonomického statusu, průměrný příjem fyzických osob, podíl dětí narozených matkám s nejvýše základním vzděláním, podíl příjemců státních dávek, výskyt sociálně vyloučených lokalit, podíl žáků s odlišnými kulturnímiživotními podmínkami, podíl žáků opakujících ročník, podíl žáků předčasně ukončujících povinnou školní docházku, podíl žáků nenastupujících do středního vzdělávání a podíl žáků - cizinců. Připojen je také souhrnný indikátor průměrného sociálně-ekonomického statusu žáků školy na základě připraveného a ověřeného nástroje pro sběr dat ve školách.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf